نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی)


اجرای صحیح و مطلوب برنامه ها و سیاست های مورد نظر مدیریت مستلزم آن است که در تمام مراحل اجرایی کنترل های لازم به نحو موثری اعمال گردد. یکی از مهمترین ابزار چنین کنترل هایی وجود نظام نوین مالی مدونی است که بر اساس آن اطلاعات اساسی و بنیادی از جمله جنبه های مالی عملیات انجام شده به نحوی دقیق و صحیح جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و تلخیص گردیده و نتایج حاصله به نحو مطلوب در مقاطع زمانی مناسب در اختیار مدیریت و کارشناسان ذیربط قرار گیرد . مدیریت در چنین حالتی قادر است پیشرفت و تحقق برنامه ها و اجرای آن را زیر نظر گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را به منظور برطرف کردن نواقص و اشکالاتی که موسسه را از دستیابی به اهداف مورد نظر باز خواهد داشت به عمل آورد.

از این رو ، در راستای اجرای تکالیف مقرر در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لزوم بکارگیری روش حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی و ضرورت ساماندهی تجانس بین فعالیت ها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات وتقسیم کار ومسئولیت در واحد امور مالی دانشگاههای علوم پزشکی با ملحوظ نمودن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت ، دفتر مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه حوزه معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی منابع وزارت متبوع به موازات تدوین و ارائه آیین نامه مالی و معاملاتی جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور طرحی تحت عنوان "نظام نوین مالی " را در چهار مرحله به شرح ذیل در یک برنامه 5 ساله هدف گذاری نمود :


مرحله 1 : تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی

مرحله 2 : استقرار سیستم بهای تمام شده

مرحله 3 : بودجه بندی نوین (ابزار مناسب برنامه ریزی و کنترل کارا)

مرحله 4 : مدیریت هزینه و بهره وری ، تحلیل نتایج و ...

اهداف


1.      تنظیم بودجه عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده خدمت (به صورت بودجه ای  / استاندارد)

2.      گرد آوری و ثبت و ضبط اطلاعات عملیات جاری دوره ای (ماهانه ) در طی سال

3.      گزارش دهی انحرافات ناشی از مقایسه اطلاعات عملکرد واقعی با اطلاعات برنامه ای (ماهانه)

4.      امکان تحلیل انحرافات اجزای بهای تمام شده : مواد ، کار ، سربار

5.      امکان تحلیل انحرافات : مراکز هزینه ، عوامل هزینه

6.      سیستم بهای تمام شده : سیستم کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده خدمات