درگاه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قم


در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک ، دانشگاه علوم پزشکی قم اقدام به ایجاد درگاه اینترنتی با نام "درگاه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قم" نموده است. در این درگاه لیست کلیه سامانه های دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد. که این سامانه ها به دو قسمت عمومی و خصوصی تقسیم بندی شده اند . و هر قسمت اعم از عمومی و خصوصی نیز به دو قسمت ارائه خدمات و اطلاع رسانی تقسیم بندی شده است. و لینک سامانه ها ، در قسمت مربوط به خود گنجانده شده اند.