سامانه ثبت ایده دانشگاه علوم پزشکی قم
ارتقاء و پیشرفت یک مجموعه تا حد زیادی به خلاقیتها و ایده های مناسبی که در آن مجموعه ارائه و اجرا می شود بستگی دارد.
دانشگاه علوم پزشکی قم سامانه ثبت ایده ها را جهت دریافت ایده ها و نظرات افراد مختلف در حوزه های مختلف مربوط به فعالیت دانشگاه اعم از پزشکی، آموزشی، بیمارستانها، بهداشت و ... ایجاد نموده است.
شما می توانید جهت ثبا ایده بر روی این لینک کلیک کنید.
ثبت ثبت ایده سیستم یک کد رهگیری جهت پیگیری اعلام می کند. شما می توانید از طریق این لینک و توسط کد رهگیری اعلام شده وضعیت ایده مطرح شده خود را پیگری نمایید.